top of page

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Securify Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Securify Identity” veya “Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümü tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

Şirketin açık adresi İVEDİKOSB MAH. 2224 CAD. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 YENİMAHALLE / ANKARA’dir.  KVKK açısından Şirket “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

 

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

          1.1 Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşterilere özel promosyon /tanıtım /kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, ürün ve hizmetlerin kullanımına ve/veya ödeme koşullarına ilişkin olarak yapılacak değişiklerin bildirilmesi, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak,

          1.2 Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

          1.3 Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

          1.4 Şirket’ in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

          1.5 İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

          1.6 Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

          1.7 Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak

 

2. Şirket Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyor?

Kimlik Bilgileri : İsminiz, soy isminiz ve Şirket’e tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.

İletişim Bilgileri : Cep telefon numaranız, e-posta adresiniz, Ülke bilgileriniz

 

3. Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri Hangi Yollarla Topluyoruz?

Kişisel verileriniz üye kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları ŞİRKET resmi e-mail adresi olan  info@securifyidentity.com adresine, Şirket’e ait herhangi bir mail adresine veya (securifybilisimteknoloji@hs01.kep.tr) KEP adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, (+90 850 532-55-64 / 0312 513 28 76 .) numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla securifyidentity.com internet sitesi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.  Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

4. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. 

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır; 

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması, 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

5. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz? 

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan tedarikçiler, iş ortakları ve danışmanlarıyla ile paylaşılmaktadır. 

Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı işbirliği yaptığı danışman kuruluş taraflarla yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşımı yapılabilmektedir.

Şirket amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi araç plakanıza ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması, yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

 

6. Haklarınız Nelerdir?

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Aksi halde, sistemlerimizde tuttuğumuz verilerdeki yanlışlıklardan sorumlu olmayacağımızı bildiririz. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;  

 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; 

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 

 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

 8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

 

haklarına sahipsiniz.

 

7. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bu bağlantıyı kullanarak indirebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu info@securifyidentity.com adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak İVEDİKOSB MAH. 2224 CAD. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 YENİMAHALLE / ANKARA adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili tarafınıza bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu Şirket tarafından yerine getirilecektir.  

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” hükmü gereğince Şirket tarafından ücret istenebilecektir. 

 

8. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

İşbu Aydınlatma Metninde ifade edilmiş olduğu üzere Şirket, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı : Securify Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kısa Adı : Securify veya Şirket

Adres : İVEDİKOSB MAH. 2224 CAD. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 YENİMAHALLE / ANKARA 

İnternet Sitesi: https://www.securifyidentity.com/contact

 

İrtibat Kişisi 

Adı: : Anıl Nevzat

Soyadı : Solmaz

Unvanı : Sales Team Lead

E-posta : anil.solmaz@securifyidentity.com

Telefon : 0532 728 35 15 

Son Güncelleme Tarihi: 22.03.2023

 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin 

Açık Rıza Beyanı

SECURİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (bundan böyle “Securify” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafıma iletilen Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu Aydınlatma Metni okunmuştur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak; Securify tarafından KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması Kurul Kararları ve ilgili mevzuata uygun hazırlanmış Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, Securify tarafından sunulan hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak ve sunulan hizmetleri geliştirmek amacı/ amaçları ile sınırlı olmak üzere, Securify sistemindeki genel nitelikli kişisel verilerimin (Kullanıcı ad- soyadı, telefon numarası, mail adresi ve ülkesi) işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını, Bitrix, Inc. CRM sistemine aktarılmasını ve Securify’ın meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasına izin ve onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

bottom of page